POLITICA DE PRIVACIDAD

Protección de datos de carácter personal segundo a LOPD. A Asociación de Amigos da Empanada, de acordo coa lexislación vixente sobre a protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais recollidos a través dos formularios no sitio web: www.festadaempanada.org incorpóranse a ficheiros automatizados específicos de usuarios dos servizos de Asociación de Amigos da Empanada. A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como obxectivo o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de Asociación de Amigos da Empanada. Estes datos só se cederán a entidades necesarias co único obxectivo de cumprir co obxectivo anteriormente exposto. A Asociación de Amigos da Empanada adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos. O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode levarse a cabo polo propio usuario a través do correo electrónico empanadabandeira@gmail.com ou na dirección: Rúa Vista Alegre, Nº 16, 36570 Bandeira, Pontevedra. O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a manteos actualizados, comunicando os cambios a Asociación de Amigos da Empanada.

Finalidade do tratamento dos datos de carácter persoal: Con que finalidade trataremos os teus datos persoais? En Asociación de Amigos da Empanada trataremos os teus datos persoais recollidos a través do Sitio Web: www.festadaempanada.org coas seguintes finalidades:

1. No caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través de www.festadaempanada.org para o mantemento da relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.

2. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en www.festadaempanada.org.

Recordámosche que podes opoñerte ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, enviando un correo electrónico á dirección indicada anteriormente. Os campos destes rexistros requiren a súa cumplimentación obrigatoria, sendo imposible levar a cabo as finalidades expresadas se non se proporcionan esos datos. Pola cantidade de tempo se conservan os datos persoais recollidos? Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se mantén a relación comercial ou non se solicita a súa supresión, e durante o prazo no cal poderían derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados. Legitimación: O tratamento dos teus datos levarase a cabo coas seguintes bases xurídicas que o legitiman:

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de www.festadaempanada.org cuxos termos e condicións poranse á súa disposición en todo caso, de forma previa a unha posible contratación. 2. O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, xa que che informamos poñendo á súa disposición a presente política de privacidade, que tras a súa lectura, no caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como a marca dunha casilla disposta ao efecto. No caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender á súa solicitude, resultando totalmente imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.